Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych 2015 - Wrocław - Szkolenia kadry i płace

 • Prawo pracy

 • Zasady naliczania wynagrodzeń

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Teczka kadrowca.
  Dokumentacja kadrowa od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

 • Czas pracy w praktyce

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych 2015

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zasad dokonywania potrąceń. Przepisy ustaw i rozporządzeń, dotyczące potrąceń, są trudne do odczytania nie tylko dla osób początkujących w tematyce potrąceń, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie. 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących w tematyce potrąceń jak i osób na co dzień zajmujących się potrąceniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Program

1. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych

 • jakie przepisy regulują kwestię dokonywania potrąceń?
 • w jakim trybie dokonywane są potrącenia?
 • jakie informację należy przekazać organom egzekucyjnym?
 • jak postąpić w przypadku zbiegu egzekucji od dwóch komorników?
 • jak postąpić w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej?
 • jakie obowiązki ma pracodawca w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika, który posiada zajęcie?
 • na kogo może być nałożona kara pieniężna za niewywiązywanie się z obowiązku informacyjnego?

2. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę

 • jakie świadczenia kwalifikujemy do wynagrodzenia?
 • jakich potrąceń możemy dokonać "bez zgody pracownika"?
 • od jakiej kwoty przychodu pracodawca może dokonać potrąceń?
 • w jakiej kolejności dokonywanie są potrącenia?
 • jaką max wysokość wynagrodzenia możemy potrącić?
 • jaką mamy możliwość dokonania potrąceń z otrzymanych nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
 • pojęcie "zaliczki pieniężnej" - jakiego rodzaju zaliczka podlega potrąceniu?
 • wypłata zawyżonej kwoty wynagrodzenia a możliwość dokonania potrącenia bez zgody pracownika
 • jak ustalić kwotę wolną od potrąceń w 2015 roku?
 • jak dokonać potrąceń w przypadku gdy oprócz wynagrodzenia wypłacone zostaje wynagrodzenie za okresy dłuższe niż 1 miesiąc?
 • czy kwota wolna od potrąceń ulega pomniejszeniu w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca?
 • w jakich sytuacjach pracodawca dokonuje pomniejszenia kwoty wolnej od potrąceń?
 • w jaki sposób dokonać potrąceń, jeżeli oprócz wynagrodzenia pracownik otrzymał "świadczenia w naturze"?
 • jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania świadczeń z innego tytułu prawnego np. odpraw?
 • jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia "niepełnoetatowca"?
 • jak dokonać potrącenia w razie "dwukrotnej" wypłaty wynagrodzenia w ciągu miesiąca?
 • jak dokonać potrącenia w "pierwszym roku pracy"?
 • jak należy dokonać potrąceń w razie zbiegu tytułów wykonawczych?
 • jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego?
 • obowiązek potrącenia alimentów na "wniosek matki dziecka"
 • jak dokonać potrąceń ze świadczeń otrzymanych z ZFŚS?
 • jak obliczyć i dokonać potrącenia "kary pieniężnej" udzielonej pracownikowi?
 • dokonywanie potrąceń należności na "rzecz pracodawcy"
 • formy zgody na "dobrowolne potrącenia"
 • jakie świadczenia wyłączone spod egzekucji?

3. Dokonywanie potrąceń z zasiłków chorobowych oraz umów cywilnoprawnych

 • jakie przepisy regulują możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego?
 • od jakiej kwoty ustalana jest wysokość potrącenia?
 • jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń?
 • jak ustalić kwotę wolną od potrąceń?
 • czy kwota wolna od potrąceń, w przypadku wypłaty zasiłku za niepełny miesiąc kalendarzowy, ulega obniżeniu?
 • jak dokonać potrącenia z zasiłków w razie nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego?
 • jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania w danym miesiącu: wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku z ubezpieczenia społecznego?

Cena szkolenia: 440 PLN + 23% VAT

Prowadzący

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

zdobył tytuł Kadrowy Roku

Doświadczenie zawodowe

Zdobywał pracując w firmach zatrudniających kilka tysięcy osób, odpowiadając za całokształt spraw związanych z bieżącą działalnością firm w zakresie spraw personalnych oraz kadrowo-płacowych

Wybrane publikacje

Odpowiada na pytania czytelników oraz przygotowuje artykuły do biuletynu "Ubezpieczenia i Prawo Pracy" Wydawnictwa "Gofin"

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Szkolenie bardzo ciekawe i na wysokim poziomie ze względu na wiele praktycznych przykładów, obrazujących rozwiązanie również nietypowych sytuacji

Agnieszka Szołtysik
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Opinia:

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Materiały przygotowane przez prowadzącego, jak i sam sposób prowadzenia bardzo dobry. Polecam wszystkim zainteresowanym wykłady z tym wykładowcą.

Jadwiga Kocięba
AGRO Kocięba

Opinia:

Przydatne szkolenie. Zwłaszcza ćwiczenia praktyczne, które w najefektywniejszy sposób przekazują wiedzę.

Arkadiusz Szydłowski
SAS Institute Polska

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Informacje ogólne

Miejscowość: Wrocław
Termin: 2015-02-12 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 440 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamówienie

Cena: 440 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (14 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl